De vieringen, plechtigheden en parochie-activiteiten van de Onze Lieve Vrouwekerk zijn slechts mogelijk dank zij de inzet van velen. De parochie is dan ook regelmatig op zoek naar vrijwilligers die een bijdrage willen leveren aan de pastoraal, aan de liturgie en aan de zorg voor het prachtige historische kerkgebouw in het hartje van de stad Maastricht. Vrijwilligers van praktisch alle leeftijden, die iets willen doen voor de kerk, zijn altijd van harte welkom!

Voor alle groeperingen geldt dat een persoonlijke verdieping van het geloof, een geest van gebed, de levensband met Christus en de dienstbaarheid aan Zijn kerk voorop staan. Maar daarnaast wordt het vriendschaps- en gezelligheidsaspect zeker niet vergeten. Zo is er voor allen regelmatig een gezellige avond of een “dagje uit”.

max max simon diaken pastoor

Misdienaars, misdinettes en acolieten
Acolieten en misdienaars, van alle leeftijden, assisteren bij de liturgische plechtigheden. In de Onze Lieve Vrouwekerk geschiedt dit doorgaans niet volgens een vast rooster, maar de meesten dienen een vaste mis, en komen trouw iedere week. De groep staat onder leiding van de ceremoniarius, dhr. Ingmar Hendrikx.

Jongens vanaf ongeveer 7 à 8 jaar, die hun Eerste Communie gedaan hebben, kunnen in de Onze Lieve Vrouwekerk misdienaar worden. Ze krijgen een praktische en theoretische opleiding. Bij gebleken geschiktheid worden ze officiëel als misdienaar geïnstalleerd, en wordt hen een vier misdinettesoorkonde overhandigd. De jonge misdienaars dienen de zondagsmis van 11 u 30, maar nemen ook deel aan plechtige vieringen, met name de hoogfeesten en de grote Mariafeesten, en aan de processies.

Na het ontvangen van het sacrament van het H. Vormsel kunnen misdienaars doorgroeien naar het corps acolieten. De oudere acolieten dienen iedere week de zondagse hoogmis van 10 uur, de plechtige vieringen en de processies.

Suisse
Onze kerk heeft een zogenaamde “suisse”. Van oorsprong was de “suisse” een kerkelijke ordebewaker. Heden ten dage treedt hij op bij hoogmissen en grote plechtigheden.In Maastricht wordt een “suisse” ook wel ‘koerezel’ genoemd. Lange tijd heeft men niet geweten waar dit woord vandaan kwam, totdat in 1962 bij werkzaamheden een grafsteen te voorschijn kwam met het opschrift: ‘Hier is begraven M. Claes Bettonviel, timmerman en koerghezel, sterf anno 1670’. Door het weglaten van de ‘gh’ heeft de spreekwoordelijke Maastrichtse humor zich uitgeleefd.

Gordel van Maria
De Basiliek van Onze Lieve Vrouw bezit een middeleeuwse reliek, de zogenaamde Gordel van Maria. Volgens de vrome legende zou Maria tijdens haar Tenhemelopneming deze gordel naar beneden hebben laten vallen, om de ongelovige Thomas te overtuigen van haar tenhemelopneming. Bij de processies, waaraan onze Basiliek deelneemt, wordt de Gordel van Maria gedragen door een groep jonge meisjes. Meisjes die willen deelnemen kunnen zich melden bij mevr. Truus Wanrooij-Roks, Kleine Looiersstraat 29, 6211 JL Maastricht, tel. 043 – 325 44 43.

Lectoren
De Lieve Vrouwebasiliek mag zich verheugen in een groot aantal lectoren.
De lezingen in de H. Mis op zaterdagochtend 9 uur 30 worden traditiegetrouw verzorgd door de leden van de Broederschap van Onze Lieve Vrouw.
In de zondagse mis van 11 uur 30 worden de lezingen uit de Heilige Schrift verzorgd door enkele lectoren, dames en heren, die hiertoe een korte training ontvangen. Ook bij deze groep wordt het gezelligheids-aspect niet vergeten.