V.l.n.r.:
Jan Voorvelt, Emiel van Helsland, Piet Walthaus, Emiel van Helsland, Jan Voorvelt, pastoor Jan Vries, Jos van Beek
Hoy Lin Moo, Tilly Hoorn-te Boekhorst en Truus Wanrooij-Roks.

Kerkbestuur

Het kerkbestuur behartigt de materiële en financiële belangen van de parochie en het kerkgebouw. Het kerkbestuur staat onder voorzitterschap van onze pastoor mgr. dr. J.G.M. (Jan) Vries.

Kerkbestuursleden worden benoemd door de bisschop. De leden van het kerkbestuur van de Federatie Onze Lieve Vrouw & Sint Pieter te Maastricht zijn:

 • Voorzitter: mgr. dr. J.G.M. (Jan) Vries, pastoor, T: 043-3213854, E: pastoor@olv-sintpieter.nl of jgmvries@hetnet.nl
 • Secretaris: Mevr. M.W.M. (Tilly) Hoorn-te Boekhorst, T: 043-3210183, E: tillyteboekhorst@gmail.com
 • Penningmeester: Drs. E.H.A. (Emiel) van Helsland, T: 043-3580940, E: evanhelsland@gmail.com
 • Leden:
  • Dhr. J. (Jos) van Beek
  • Mevr. drs. H.L.L. (Hoy Lin) Moo
  • Dhr. ing. J.P.J.M. (Jan) Voorvelt
  • Dhr. drs. P.P.C. (Piet) Walthaus

Contactgegevens kerkbestuur:
email: pastoor@sterre-der-zee.nl

Kerkbijdrage
Door de gezamenlijke kerken van Nederland wordt actie gevoerd voor de gezinsbijdrage, ook kerkbijdrage genoemd. Voelt U zich betrokken bij het leven van de kerk, dan kunt u in overweging nemen jaarlijks, of in termijnen, een vast bedrag over te maken. Het nummer van de bankrekening van het kerkbestuur is:
NL73 INGB 0001054551 t.n.v. R.K. Parochie Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming te Maastricht
Voor de kerkbijdrage in het bisdom Roermond is een richtlijn vastgesteld van 1% van het jaarlijkse netto-inkomen van een gezin.

Alle verdere informatie over de actie Kerkbalans is te vinden op Internet onder: www.kerkbalans.nl

kerkbalanslogo_fc

Stipendia en tarieven

Stipendia
De mis-stipendia bedragen:

 • € 15,00 voor een doordeweekse H. Mis,
 • € 30,00 voor een gezongen H. Mis op zaterdagochtend 09:30 uur (Broederschapsmis),
 • € 30,00 voor de H. Mis op zondag van 08:45 uur
 • € 30,00 voor de zondagse Hoogmis van 11:00 uur,
 • € 325,00 voor jubileumdiensten die niet tijdens de reguliere zaterdag- of zondagmissen worden gehouden.
 • € 500,00 voor huwelijksdienst excl. koor en bloemen.
 • € 500,00 voor uitvaartdiensten excl. koor en zeswekendienst.

Misintenties kunnen dagelijks tussen 8:30-12:00 uur worden opgegeven bij de koster (telefoonnummer van de sacristie: 043-3213255).

Stichtingen
De bedragen van stichtingen zijn:

 • voor een eenvoudige dienst door de week: € 150,00 voor 10 jaar, € 275,00 voor 20 jaar;
 • zaterdagavond of zondag: € 300,00 voor 10 jaar, € 600,00 voor 20 jaar.

Een akte van stichting dient in drievoud te worden opgemaakt, één exemplaar voor de parochie, één exemplaar voor het bisdom, en één exemplaar voor de stichter. Verdere inlichtingen zijn te verkrijgen bij het kerkbestuur.

Kaarsengeld
De prijzen van de kaarsen in de Sterre-der-Zeekapel zijn vastgesteld op € 0,50 en € 1,00.
De prijs van de noveen-of devotiekaarsen bedraagt € 5,00.

ANBI
De R.K. Parochie van O.L. Vrouw Tenhemelopneming is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Wie aan een ANBI een gift doet, mag het bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting.
Een ANBI die giften, legaten of erfenissen ontvangt, is vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.
Om gebruik te kunnen maken van deze voordelen, geldt voor de ANBI een publicatieplicht. Voor een (verkorte)weergave van de Staat van Baten en Lasten 2016 en 2017 kijk op:

https://anbi.rkcn.nl/publicaties/ROE196