Het Kruisteken
In de Naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen.

Het onze Vader
Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw Naam worde geheiligd,
uw Rijk kome,
uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood,
en vergeef ons onze schulden
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren.
En breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.
Amen

Het Wees Gegroet
Wees gegroet, Maria, vol van genade,
de Heer is met U,
gij zijt de gezegende onder de vrouwen,
en gezegend is Jezus, de Vrucht van uw schoot.
Heilige Maria, Moeder van God,
bid voor ons, zondaars,
nu en in het uur van onze dood. Amen.

De twaalf artikelen van het geloof
Ik geloof in God de almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde.
En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer,
die ontvangen is van de Heilige Geest,
geboren uit de Maagd Maria,
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven,
die nedergedaald is ter helle,
de derde dag verrezen uit de doden,
die opgestegen is ten hemel,
zit aan de rechterhand van God de almachtige Vader,
vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in de Heilige Geest,
de heilige katholieke kerk,
de gemeenschap van de heiligen,
de vergeving van de zonden,
de verrijzenis van het lichaam,
en het eeuwig leven. Amen.

Engel des Heren (ANGELUS)
– De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt;
– En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
           Wees gegroet, Maria …
– Zie de dienstmaagd des Heren;
– Mij geschiede naar uw woord.
           Wees gegroet, Maria …
– En het Woord is vlees geworden;
– En het heeft onder ons gewoond.
           Wees gegroet, Maria …
– Bid voor ons, heilige Moeder van God;
– Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.

Laat ons bidden.

Heer, wij hebben door de boodschap van de Engel de menswording van Christus uw Zoon leren kennen; wij bidden U: stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis. Door Christus, onze Heer.

Amen.

Tafelgebeden
Vóór de maaltijd
Heer, zegen ons en deze gaven, die wij van Uw mildheid zullen ontvangen. Door Christus, onze Heer.
Amen.
Onze Vader …

Na de maaltijd
Almachtige God, wij danken U voor al Uw weldaden: Die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen.
Amen.
Wees gegroet …

Gebed tot de Heilige Geest
Kom, Heilige Geest, vervul de harten van Uw gelovigen, en ontsteek in hen het vuur van Uw liefde.

– Zend Uw Geest uit, en alles zal worden herschapen.
– En Gij zult het aanschijn der aarde vernieuwen.

Laten wij bidden.

God, Gij hebt de harten van Uw gelovigen door de verlichting van de Heilige Geest onderwezen. Geef dat wij door dezelfde Heilige Geest de ware wijsheid mogen bezitten, en ons altijd over Zijn vertroosting mogen verblijden. Door Christus, onze Heer.

Amen.

Gebed tot Maria
Tot U nemen wij onze toevlucht: wees onze bescherming, heilige Moeder van God, wijs onze gebeden niet af als wij in nood zijn, maar verlos ons uit alle gevaren, Gij, glorierijke en gezegende Maagd.

                                    Dit is het oudste Maria-gebed uit de kerken van Oost en West. Het dateert uit de 3e eeuw.

Oefening van berouw
Heer mijn God, ik heb echt berouw,
ik betreur het dat ik kwaad heb gedaan
en het goede heb nagelaten.
Door mijn zonden heb ik U beledigd
die mijn hoogste goed zijt,
en alle liefde waardig.
Het is mijn vaste voornemen,
mij, met de hulp van uw genade, te bekeren,
en niet meer te zondigen
en te vermijden wat tot zonde kan leiden.
Heer, wees mij genadig
omwille van het lijden
van onze Verlosser, Jezus Christus.

Eer aan de Vader
Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Beije in de moojerstaol

In de naom vaan de Vader en de Zoon en de Heilige Geis, Ame.
Ier aon de Vader en de Zoon en de Heilige Geis,
zoe wie ’t waor in ’t begin en noe en altied. Ame.
De heilige naome vaan Jesus, Maria en Josef zien gezegend tot in alle ieuwigheid. Ame.

Twel’f Artikele vaan ’t Gelouf
lech geluif in God, d’n almachtige Vader, Sjöpper vaan Hiemel en eerd en
in Jesus Christus, Ziene einig-gebore Zoon Jesus Christus,
Dee óntvaange is door de Heilige Geis, gebore oet de Maog Maria,
Dee geleije heet ónder Pontius Pilatus, gekrusig, gestor’ve en begraove,
Dee aofgedaold is ter helle,
d’n derden daag verreze oet de doeje,
Dee opgestege is ten Hiemel
urn de levende en de doeje te oordeile.
lech geluif in de Heilige Geis,
de Heilige katholieke kèr’k,
de gemeinsjap vaan de heilige,
de vergeving vaan de zonde,
de verrijsenis vaan ’t liechaam
en ’t ieuwige leve. Ame.

Uzze Vader
Uzze Vader, Geer Dee in d’n hiemel zeet,
Eure Naom weurre geheilig,
Eur riek koume,
Eure Wél gebort op eerd, zjus wie in d’n hiemel.
Gef us vendaog us daogeliks broed
en vergeef us uzze sjold,
zoe wie veer aon aandere hun sjold vergeve
en bring us neet in verleiding,
meh verlos us vaan ’t koed. Ame.

Ave Maria
Goojendaag, Maria, vol vaan genade,
de Hier is mèt Uuch,
Geer zeet de gezegende oonder de vrouwe
en gezegend is Jesus, de Vröch vaan Eure sjoet.
Heilige Maria, Moojer vaan God,
beij veur us zondaars,
noe en in’t oor vaan uzzen doed.

Wees gegroet, Heilige Josef
Wees gegroet, Heilige Josef,
voedstervaajer vaan Jesus Christus,
besjermer vaan ’t heilig hoesgezin,
Petroen vaan de Heilige kèr’k,
beij veur us, zondaars,
noe en in ’t oor vaan uzzen doed. Ame.

Oefening vaan gelouf
Mienen Hier en miene God,
iech geluif, tot geer zeet,
eine God in dreij persoene,
de Vaajer, de Zoon en de Heilige Geis,
tot God de Zoon veur us is Mins gewoorre
en aon ’t kruus gestor’ve,
tot Geer ’t gooje loent en ’t koeje straof.
lech geluif alles, wat geer höb geopenbaard
en door de H. Kèr’k us liert.
Dat geluif iech vas, umtot Geer ’t gezag höb,
dee wat alles wét en eltied de woerheid sprik.
Hier, vermieër mie gelouf.

Oefening vaan hoop
Ooneindig gooje God,
iech hoop door de verdeenste vaan Jesus Christus,
vaan Uuch te verkriege de ieuwige zaoligheid en alle genade,
die wat iech daoveur nudig hób.
Dat hoop iech mèt e vas vertrowwe
umtot geer ’t höb belaof,
Geer Dee zoe almachtig zeet,
oneindig good veur us en getrouw in Eur belofte.
Hier, verster’k mienen hoop.

Oefening vaan leefde
God vaan Leefde,
iech haw vaan Uuch boven alles mét gans mien hart,
umtot Geer oneindig good en oneindig beminnelik zeet.
Oet leefde tot Uuch haw iech ouch vaan alle lui,
es wie iech vaan miech zel’f haw.
Hier, gef miech eszebleef alsmer mieër leefde.

Smeekgebed um vergiffenis
Barmhartige God,
iech hob spiet euver mien zun,
umtot iech Eur straof verdeend höb,
meh veural, umtot iech Uuch, miene groetste Weldoener en ’t Hoegste Good, hob beledig.
Iech verfoei al mien zun en belaof mèt behöl’p vaan Eur Genade,
mie leve te betere en neet mie te zondige.
Hier, zeet miech zondaar genadig !
Ontfer’mp Uuch euver us, Hier,
Ontfer’mp Uuch, zeet us, zondaars genadig.
God zij geloof en gepreze tot in alle ieuwigheid. Ame.