Geen publieke vieringen meer 

De Nederlandse Bisschoppen hebben naar aanleiding van nieuwe maatregelen van de Overheid besloten om alle publieke liturgische vieringen tot en met 31 mei 2020 af te gelasten. Behalve alle vieringen op zaterdagavond en zondag, zijn nu ook de publieke H.H. Missen op de weekdagen afgelast. De vieringen worden nu in besloten kring gehouden, achter gesloten deuren, met alleen een celebrant en de noodzakelijke acolieten. Deze vieringen worden gehouden in de basiliek van OLV, omdat zij via de livestreaming op de website kunnen worden uitgezonden.

De toegankelijkheid van de kerken

De Nederlandse Bisschoppen schrijven: De kerken kunnen wel open blijven voor individuele bezoekers, die komen voor gebed of om een kaars aan te steken en/of een gave voor de voedselbank te brengen. Zij moeten alle maatregelen van de overheid daarbij in acht nemen op het gebied van aantal, afstand, hygiëne en gezondheid.” Het isvan pastoraal belang, dat onze drie kerken toegankelijk blijven. De kapel van Onze Lieve Vrouw is elke dag geopend vanaf 8.00 uur tot 19.00 uur; de basiliek is elke dag geopend tussen 10.30 uur en 17.00 uur; de kerken van St. Pieter op de Berg en St. Pieter Beneden zijn op zaterdagavond en zondagmorgen op de gebruikelijke mistijden geopend.

Inzamelactie voor de Voedselbank Zuid-Limburg

Een initiatief dat de Bisschoppen aanprijzen, is het verzamelen van voedsel voor de Voedselbank. Omdat de Voedselbank Zuid-Limburg ongeveer 900 gezinnen helpt en de toevoer van levensmiddelen momenteel minder is, lijkt het mij een zinvolle actie. Wij houden de inzamelactie in de kapel van Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee, waar nog redelijk wat mensen komen (hoewel véél minder dan normaal). In de voorkapel wordt een tafel geplaatst met een mand, waarin mensen goed houdbare levensmiddelen kunnen deponeren. Elke ochtend wordt de mand geleegd en worden de levensmiddelen opgeslagen en op donderdagnamiddag worden ze afgeleverd. U kunt ook houdbare levensmiddelen afgeven op het parochiekantoor, Sint Willibrordusstraat 12 (tijdens openingstijden). Uiteraard geldt ook hier de voorzichtigheidsmaatregel.

Wat gaat niet dóór?

Alle publieke vieringen in de drie kerken en de Lambertuskapel van de parochies van Onze Lieve Vrouw en St. Pieter komen tot en met Pinksteren te vervallen: de H.H. Missen op de weekdagen, op de zaterdagavonden en de zondagen. De boeteviering met biechtgelegenheid op 1 april in de kerk van St. Pieter Beneden vervalt.  De publieke vieringen in de Goede Week en het Paastriduum komen te vervallen: Palmzondag (4/5 april), Witte Donderdag (9 april), Goede Vrijdag (10 april), Paaswake (11 april), Paaszondag (12 april), tweede Paasdag  (13 april). De Kruisentocht en de ‘Kruusweeg’ op Goede Vrijdag vervallen. De Bisschop komt niet voor de viering van de H. Mis in de basiliek op Paasmaandag en voor de aansluitende Sacramentsprocessie. Het jubileum van oud-pastoor Fons Kurris, gepland op zondag, 19 april, wordt naar later verschoven. De publieke H. Mis op Koningsdag, 27 april, in de basiliek komt te vervallen. De viering van de Eerste Heilige Communie in de kerk van St. Pieter Beneden op 17 mei wordt verschoven. De publieke vieringen op Hemelvaartsdag, 21 mei en op Pinksteren, 31 mei komen te vervallen. De Stadsprocessie op 17 mei is geannuleerd.

Wat gaat wel dóór?

Elke weekdag en zondag wordt in de basiliek een viering gehouden, maar in besloten kring, zonder toegankelijkheid voor de gelovigen. De weekdagmissen om 9.30 uur en de zondagsmissen om 10.00 uur in de basiliek worden via de live-streaming op de website uitgezonden. Zoek de website van Onze Lieve Vrouw op (www.sterre-der-zee.nl) en klik op het blokje ‘uitzendingen’ dan kunt u de H. Mis live volgen. Ook de H. Mis om 10.00 uur op Palmzondag (5 april)kan via de website worden gevolgd (gezegende palmtakjes zijn in de dagen daarna verkrijgbaar in de basiliek en op het parochiekantoor op St. Pieter, tijdens openingstijden). Eveneens de Avondmaalviering op Witte Donderdag (9 april) om 18.30 uur (zonder voetwassing en sacramentsprocessie), de viering op Goede Vrijdag (10 april) om 15.00 uur en de Paaswake (11 april) om 20.00 uur (NB vervroegd!), waarin ook de paaskaarsen voor de kerken van St. Pieter worden gewijd.  Deze vieringen zijn allemaal in besloten kring, alleen met de celebrant, een paar acolieten, een organist en cantor.  Er is Nederlandstalige samenzang.

Elke avond is in de Basiliek tussen 19.00 uur en 20.00 uur een extra gebedsuur met uitstelling van het Allerheiligste Sacrament en aanbidding met Vespers, Rozenkransgebed en Zegen, maar in besloten kring. Het gebedsuur is te volgen via de live-streaming op de website.

Uitvaartmissen kunnen doorgaan, maar met een maximum aantal van 30 personen. Een koor of schola is niet mogelijk. Er is zang van organist en cantor.

Misintenties De medewerkers van het parochiekantoor proberen de mensen die een misintentie hebben opgegeven voor een zaterdagavondmis of een zondagochtendmissen te bereiken en stellen hen voor, de misintentie te lezen in de online te volgen H. Mis op zondag om 10.00 uur of te verplaatsen naar een latere zaterdagavond/zondag, dat publieke H.H. Missen weer mogelijk zijn. Mensen kunnen zelf hierover contact opnemen met het parochiekantoor.

Gebed

Voor hen die via de website de H. Mis volgen wordt het onderstaande gebed voor de geestelijke communie aanbevolen:

“Mijn Jezus, ik geloof dat Gij in het allerheiligste Sacrament tegenwoordig zijt. Ik bemin U boven alles en wens U in mijn hart te ontvangen. Maar ik kan dit nu niet werkelijk doen; daarom bid ik U: kom tenminste op geestelijke wijze in mijn hart. Ik omhels U, alsof Gij reeds gekomen waart en verenig mij geheel en al met U. Laat mij toch nooit van U gescheiden worden.”

Ofwel:

“Mijn Jezus, ik geloof dat Gij in het allerheiligste Sacrament tegenwoordig zijt. Ik bemin U en verlang naar U. Kom in mijn hart. Ik omhels U; verlaat mij nooit meer.”

Ik wens iedereen veel sterkte en wijsheid in deze bizarre dagen. Zij vormen een beproeving voor ons allen. Moge Onze Lieve Heer deze beproeving spoedig van ons wegnemen.

Wij houden u van nieuwe ontwikkelingen op de hoogte.

Pastoor Jan Vries