Op zaterdag 13 mei jl. zijn de Nederlandse bisdommen toegewijd aan het Onbevlekt Hart van Maria.
Dat gebeurde tijdens een plechtige vesperdienst in onze basiliek in aanwezigheid van de Nederlandse bisschoppen.

Hierbij werd door allen het volgende toewijdingsgebed uitgesproken:

Heilige Maagd Maria, Moeder van God en onze Moeder,
in algehele overgave aan God onze Heer,
wijden wij ons toe aan Uw Onbevlekt Hart.
Door U zullen wij tot Christus geleid worden,
Uw Zoon en de eengeboren Zoon van God,
en door Hem en met Hem tot de Eeuwige Vader.
Wij zullen onze weg gaan in het licht van het geloof, hoop en liefde,
opdat de wereld gelove dat Christus door de Vader gezonden werd
om ons Zijn Woord mee te delen,
en zo zullen ook wij Zijn gezondenen zijn,
om de kennis van God en de liefde tot Hem uit te dragen
over heel te wereld tot aan de einden der aarde.
Onder de moederlijke besscherming van Uw Onbevlekt Hart
zullen wij één volk zijn met Christus,
het volk dat Hij zich door Zijn dood heeft verworven,
en wij zullen getuigen van Zijn verrijzenis.
Door Hem zullen wij tot de Vader komen,
tot eer van de Allerheiligste Drievuldigheid,
die wij aanbidden, zegenen en prijzen.
Amen.

Verslagen, foto’s en video’s van de middag vindt u hier:
Foto’s P. Verhoeven
Bisdom Roermond