Parochievisie en strategiekaart van Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming

Tekstvak: Als antwoord op het verzoek van het Bisdom Roermond om initiatieven te nemen de lokale kerkgemeenschap te revitaliseren en daarbij te zoeken naar samenwerking met andere parochies binnen het Dekenaat Maastricht (Bisdom Roermond, Blauwdruk 2020) heeft het kerkbestuur OLV Tenhemelopneming samen met het pastoraal team een intensief traject doorlopen om te komen tot een parochievisie en aanzet voor een beleidsplan 2018-2022. Een belangrijke moment in dit traject was de informatie- en gesprekavond op 24 september 2018. Zo is tevens gewerkt aan een draagvlak voor de realisatie van onze parochievisie.

 

 

Parochievisie

De parochie Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming is uniek in zijn soort en zal voor veel mensen, ook in de toekomst, een krachtige en inspirerende betekenis hebben en houden. Deze bijzondere betekenis en functie zien wij in de komende jaren vooral op het vlak van

Pelgrimskerk: de Sterre der Zee is een sterk beeld (‘merk’) dat mensen aantrekt, bijeenbrengt en aanmoedigt tot gebed en bezinning, tot zorg en dienstbaarheid aan elkaar, tot gemeenschapsvorming en ontwikkeling. Wij willen de Mariakapel blijven openstellen en pelgrimages faciliteren.

Liturgiekerk: de parochie Onze Lieve Vrouw biedt een rijk en gevarieerd aanbod van liturgie. Op zon- en hoogtijdagen wordt een H. Mis opgedragen met gregoriaanse gezangen. Twee maal per maand zingt het Basilicakoor een meerstemmige mis en gezangen. Ook zijn er missen met samenzang of met gastkoren en muziekgezelschappen. Daarnaast zijn er de doop-, huwelijks- en uitvaartvieringen en andere vieringen. Wij willen met onze liturgie een baken en lichtpunt zijn, niet alleen voor geïnteresseerde kerkgangers, maar ook voor jongeren en mensen die op zoek zijn naar een heilzame boodschap.

Catechesekerk: de parochie van Onze Lieve Vrouw wil zich ontwikkelen tot een centrum voor vorming en catechese van volwassenen. Hiervoor wordt een jaarprogramma opgesteld. Zowel het bestaande aanbod (zoals dat van de verdiepingscommissie van de broederschap) als nieuwe activiteiten worden breed gepresenteerd en zullen toegankelijk zijn voor geïnteresseerden.

Studentenkerk: de parochie en kerk van Onze Lieve Vrouw zijn een thuishave voor studenten. Mede gevoed door het studentenpastoraat is Onze Lieve Vrouw ook een internationale kerk geworden waar veel buitenlandse gelovigen samen komen. Met het team van het studenten-pastoraat wordt samengewerkt en is er uitwisseling van activiteiten op het gebied van liturgie, catechese en diaconie.

Kerk zonder drempel: de kerk van Onze Lieve Vrouw is bij uitstek een kerk zonder drempel, waar mensen even binnenlopen, rust zoeken, een kaarsje opsteken bij het beeld van Maria, hun verhaal kwijt willen. Soms zijn mensen gebaat bij een luisterend oor, een goed gesprek. Deze ruimte aan medemensen, onderlinge dienstbaarheid en zorg voor elkaar vertegenwoordigen het menselijk kapitaal van Slevrouwe, die we ook in de toekomst blijven koesteren.

Kerk in de wereld: de parochie van Onze Lieve Vrouw staat niet op een eiland maar midden in de wereld. Met activiteiten, acties en ondersteuningsprogramma’s willen wij werk maken van diaconie, gemeenschapsopbouw, missie en ontwikkelingssamenwerking.

Cultuurkerk: Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee is onderdeel van het project ‘Grootste museum van Nederland’. Zowel het monumentale gebouw met zijn kunstschatten en schatkamer als het aanbod van een gevarieerd programma van liturgie, concerten en rondleidingen maken een bezoek aan Maastricht zonder Slevrouwe aan te doen niet compleet.

Strategiekaart

Voor het realiseren van deze parochievisie hebben wij een strategiekaart gemaakt. Hierin staat onze missie centraal: Slevrouwe inspireert Gods volk onderweg.

Op de strategiekaart zijn verder vier strategische keuzes aangegeven; dit zijn de speerpunten voor de komende vijf jaar, te weten

  • Slevrouwe is als catechesekerk een bron van inspiratie en verdieping.
  • Slevrouwe is een kerk zonder drempel.
  • Slevrouwe is een kerk voor Maastricht en daarbuiten.
  • Slevrouwe is sterk in communicatie.
  • Slevrouwe is een cultuurkerk.

 

Aan deze strategische keuzes zijn vervolgens 15 doelen gekoppeld. De strategiekaart is hieronder weergegeven.

Prioriteiten 2019

  • Slevrouwe laat kinderen en jonge mensen kennis maken met geloof, Maria en samen-kerk-zijn (Doel 4).
  • Slevrouwe versterkt de communicatie met bezoekers en medewerkers, en investeert in moderne PR en communicatiemiddelen, waaronder narrowcasting, bewegwijzering, geluidsinstallatie crypte (Doel 12).
  • Slevrouwe is cultuurkerk , waaronder deelname aan het project ‘Grootste museum van Nederland’; aantrekkelijkheid en toegankelijkheid schatkamer; jaarprogramma religieus/culturele activiteiten (Doel 13, 14, 15).
  • Slevrouwe werkt samen met de parochies van St. Pieter en heeft de intentie een federatie van de parochies Onze Lieve Vrouw en St. Pieter te vormen. (Doel 10). Deze parochie-ondersteunende activiteiten zijn geen doel op zich, maar gericht op het inzetten van een sterk pastoraal team en leveren van een goed pastoraal aanbod voor de parochies van Onze Lieve Vrouw en Sint Pieter. Een vitale kerkgemeenschap vormen is onze drijfveer en daar moet de federatie aan bijdragen, niet andersom.
  • De meerwaarde van deze samenwerking is op dit moment zichtbaar in een aantal parochie-ondersteunende activiteiten, waaronder optimale bereikbaarheid door een goed bemenste front-office-functie, een gezamenlijk parochiekantoor, het parochieblad Onze Lieve Vrouw / Sint Pieter; gezamenlijke expertise ten aanzien van bouw en techniek; ICT-ondersteuning en parochie- en administratieve organisatie.

Informatie

Informatie over de parochievisie, strategiekaart en realisatie is te verkrijgen bij het kerkbestuur Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming (pastoor@sterre-der-zee.nl of walthaus@xs4all.nl).

Piet Walthaus

30 januari 2019