V.l.n.r.: Marianne van de Ven, diaken Régis de la Haye, Hoy Lin Moo, Emiel van Helsland, Jan Voorvelt, pastoor Jan Vries, Piet Walthaus, Charles Larik, Truus Wanrooij-Roks, Ingmar Hendrikx, Frans Manderveld, kapelaan Miguel Pascual.

Het kerkbestuur behartigt de materiële en financiële belangen van de parochie en het kerkgebouw. Het kerkbestuur staat onder voorzitterschap van onze pastoor mgr. dr. J.G.M. (Jan) Vries, Onze Lieve Vrouweplein 7, 6211 HD Maastricht, tel. 043 – 321 38 54.

Kerkbestuursleden worden benoemd door de bisschop. De leden van het kerkbestuur van de parochie van Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming te Maastricht zijn, in alfabetische volgorde:

 • Drs. E.H.A. (Emiel) van Helsland, Bellefroidlunet 8 D, 6221 KN Maastricht, tel. 043 – 358 09 40, evanhelsland@gmail.com
 • Dhr. H.L.J. (Ingmar) Hendrikx, De Moult 7, 3770 Riemst (B), tel. +32 12 45 74 88, ingmar@lid.be
 • Drs. C.M.L.J. (Charles) Larik, Bogaardenstraat 8 D 01, 6211 SP Maastricht, tel. 043-3111743, carlosvitebac@hotmail.com
 • Dhr. F.H.G.M.C. (Frans) Manderveld, Den Deken 1, 6212 EP Maastricht, tel. 043 – 364 58 94, manderveld@planet.nl
 • Mevr. drs. H.L.L. (Hoy Lin) Moo, Maasvelderweg 10 C, 6220 XT Maastricht, tel. 043 – 361 52 32, h_moo@Hotmail.com
 • Mevr. M.A.F. (Marianne) van de Ven-Hesemans, Mopertingerbank 31, 6213 JP Maastricht, tel. 043 – 3435754, mariannevandeven@kpnmail.nl
 • Ing. J.P.J.M. (Jan) Voorvelt, Notgerusweg 14, 6212 Maastricht, tel. 043 – 321 81 17, jan.voorvelt@kpnmail.nl
 • Drs. P.P.C. (Piet) Walthaus, Hoogveld 10, 6013 SB Hunsel, tel. 06 – 54 34 51 51, walthaus@xs4all.nl
 • Mevr. drs. G.L.A. (Truus) Wanrooij-Roks, Kleine Looiersstraat 29, 6211 JL Maastricht, tel. 043 – 325 44 43, geertruda.roks@gmail.com

Contactgegevens kerkbestuur:
email: pastoor@sterre-der-zee.nl

Kerkbijdrage

Door de gezamenlijke kerken van Nederland wordt actie gevoerd voor de gezinsbijdrage, ook kerkbijdrage genoemd. Voelt U zich betrokken bij het leven van de kerk, dan kunt u in overweging nemen jaarlijks, of in termijnen, een vast bedrag over te maken. Het nummer van de bankrekening van het kerkbestuur is:

NL73INGB0001054551  t.n.v. R.K. Parochie Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming te Maastricht

Voor de kerkbijdrage in het bisdom Roermond is een richtlijn vastgesteld van 1% van het jaarlijkse netto-inkomen van een gezin.

Alle verdere informatie over de actie Kerkbalans is te vinden op Internet onder: www.kerkbalans.nl

kerkbalanslogo_fc

Stipendia en tarieven

Stipendia
De mis-stipendia bedragen:

 • € 12,50 voor een doordeweekse H. Mis,
 • € 27,50 voor een gezongen H. Mis op zaterdagochtend 09:30 uur (Broederschapsmis),
 • € 27,50 voor de H. Mis op zondag van 09:00 uur of 11:30 uur,
 • € 35,00 voor de zondagse Hoogmis van 10:00 uur,
 • € 250,00 voor jubileumdiensten die niet tijdens de reguliere zaterdag- of zondagmissen worden gehouden.
 • € 450,00 voor huwelijksdienst (voor parochiaan: € 350,00) excl. koor en bloemen.
 • € 450,00 voor uitvaartdiensten (voor parochiaan: € 350,00) excl. koor en zeswekendienst.

Misintenties kunnen dagelijks tussen 8:30-12:00 uur worden opgegeven bij de koster (telefoonnumer van de sacristie: 043 – 321 32 55).

Stichtingen
De bedragen van stichtingen zijn:

 • voor een eenvoudige dienst door de week: € 125,00 voor 10 jaar, € 250,00 voor 20 jaar;
 • zaterdagavond of zondag: € 275,00 voor 10 jaar, € 550,00 voor 20 jaar.

Een akte van stichting dient in drievoud te worden opgemaakt, één exemplaar voor de parochie, één exemplaar voor het bisdom, en één exemplaar voor de stichter. Verdere inlichtingen zijn te verkrijgen bij het kerkbestuur.

Kaarsengeld
De prijzen van de kaarsen in de Sterre-der-Zeekapel zijn vastgesteld op € 0,50 en € 0,90.
De prijs van de noveen-of devotiekaarsen bedraagt € 5,00.

ANBI
De R.K. Parochie van O.L. Vrouw Tenhemelopneming is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Wie aan een ANBI een gift doet, mag het bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting.
Een ANBI die giften, legaten of erfenissen ontvangt, is vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.
Om gebruik te kunnen maken van deze voordelen, geldt voor de ANBI een publicatieplicht. Voor een (verkorte)weergave van de Staat van Baten en Lasten 2016 en 2017 kijk  op:

https://anbi.rkcn.nl/publicaties/ROE196