Wie is de Goretti Stichting?
De Goretti Stichting steunt projecten in Karnataka, India. De oorsprong van onze stichting ligt bij mevrouw Martha Senden, onze voorzitster. Zij raakte in 1981 zo onder de indruk van de Gentse Liefdadigheidsorganisatie de ‘Vreugdezaaiers’, dat zij spontaan een kind adopteerde. Al spoedig volgde nummer twee, zijn ziek broertje. Zij kwam in contact met de Indiase Zuster Maria Goretti. In 1984 resulteerde dit in een bezoek – zij was op doorreis na een cursus Ontwikkelingshulp van een halfjaar in Canada – aan de familie Senden in Eys. Er waren weer 4 sponsorouders bijgekomen, kon men trots melden. Dit was officieus het begin van het opstarten van een wervingsactie in Nederland. Met succes! Het aantal sponsorkinderen bleef maar groeien: van 38 (1989), via 100 (1991), naar thans ruim 350 !!

In 1993 werd de Goretti Stichting opgericht. Martha kon het werk alleen niet meer aan. De opzet veranderde echter niet: hulp bieden aan diverse activiteiten en projecten die in Karnataka (India) opgezet worden door de zusters van het QUEEN OF APOSTLES CONVENT dat staat onder de supervisie van Provinciaal Overste, zuster Maria Goretti (de naamgeefster van onze stichting). Alle activiteiten zijn gericht op hulp aan de allerarmsten: de paria’s, de economisch en sociaal zwakke groepen.

Contributie
ledere gift, groot of klein, is van harte welkom. Voor het sponsor-ship van een kind vragen we een bijdrage van € 150 per jaar.

Overleg
Geregeld is er intensief contact met plannenmakers/uitvoerders/coördinatoren in India over het soort project en de uitvoering daarvan.

Betrokkenheid
Deelnemers aan het sponsorship-kinderproject ontvangen regelmatig van de school en van het toegewezen sponsorkind briefmailing, zodat men op de hoogte blijft van de schoolvorderingen en van het overige wel en wee. Regelmatig gaan mensen van de Stichting – op eigen kosten uiteraard – op bezoek in India en kunnen zich daardoor een goed beeld vormen van de projecten en de vooruitgang daarvan. Ook doet de Stichting verslag aan de sponsors van de voortgang van de andere projecten.

Steun wordt verleend aan de volgende projecten:

  • sponsorship kinderen (momenteel heeft de stichting ruim 350 sponsorouders!!)
  • plattelandsontwikkeling;
  • basisgezondheidszorg en voorlichting;
  • scholing en training van leerkrachten en zusters;
  • bouw van scholen;
  • speciale hulpprogramma’s voor vrouwen;
  • straatkinderenproject.

De stichting staat voor betrouwbaarheid!
De giften komen ten goede aan het door de deelnemer aan te duiden project. Er zijn slechts geringe (secretariaats-)kosten. Nauwelijks 2 %! Waarom hebben wij geen CBF-keurmerk ? (Centraal Bureau Fondsenverwerving) De kosten voor het verkrijgen van het CBF-keurmerk ‘Verklaring van geen bezwaar’ zijn voor een kleine organisatie als de onze dermate hoog (€ 680) dat wij hiervan afzien. We laten de gelden liever ten goede komen aan onze projecten. Wel is ons jaarlijks accountantsrapport door iedereen opvraagbaar.

Voor meer informatie kunt u terecht bij:

De huidige bestuursleden van het DB zijn:

– voorzitter:Piet Vrancken

– secretaris: Mirna van Kempen-Senden

– penningmeester: Jo Urlings

– adviseur: emeritus pastoor A.Kurris

Het nieuwe correspondentie adres van de Goretti Stichting luidt: Piepertweg 5, 6287 AD Eys en het telefoonnr is:  06-50218760

Mail-adres:   info@gorettistichting.nl

Website:       www.gorettistichting.nl      Op deze website treft u nu alle actuele gegevens aan.

 

Handelsregister K.v.K. Maastricht S 41078618 – Banknummer NL86 INGB 0007 5404 16 of NL41 RABO 0147 5950 02.

– Fax 043 4511203