De parochies van Onze Lieve Vrouw en St. Pieter werken samen op diverse terreinen. Sinds de komst van pastoor Jan Vries (2016) is deze samenwerking intensiever geworden omdat we in “ons” cluster één pastoraal team hebben. Een jaar geleden is hiervoor een gezamenlijke agenda opgesteld. Op de parochie avond van 18 November is de stand van zaken hiervan besproken en zijn vervolgstappen toegelicht. De opkomst was zonder meer goed. De zaal zat vol. Er waren vertegenwoordigers van diverse groepen en geledingen, vrijwilligers en uiteraard ook pastoor Jan Vries, kapelaan Miguel Pascual en diverse leden van de beide kerkbesturen. Tilly Hoorn en Piet Walthaus leidden de bijeenkomst.

Hierbij een korte samenvatting van de onderwerpen die de revue zijn gepasseerd.

Op weg naar een federatie (pastoor Vries)

De samenwerking tussen de beide parochies past goed binnen de beleidsvisies van Bisdom en Dekenaat. Clustering en nauwere samenwerking van parochies zijn onvermijdelijk. Voor “Maastricht” zijn er 9 clusters aangewezen, Onze Lieve Vrouw en St Pieter vormen tezamen cluster 2.

Binnen het Dekenaat zijn er werkgroepen gevormd rond thema’s als pastoraat, communicatie, gebouwenbeheer en financiën. Doel is om van elkaar te leren, processen te verbeteren e.d..

Binnen ons eigen cluster 2 zijn al belangrijke stappen gezet. Zo is er sinds 2016 één pastoraal team met een gezamenlijk parochie kantoor en parochieblad en één gezamenlijke werkgroep Kerk & Wereld . De beide Kerkbesturen werken op een aantal terreinen structureel samen en er is veel vertrouwen in verdere intensivering van deze samenwerking. De voorzitter en de portefeuillehouders financiën en huisvesting hebben zitting in beide kerkbesturen.

De volgende stap in de federatievorming is een gezamenlijk Kerkbestuur voor de beide parochies. De parochies behouden wel hun eigen (juridische) entiteit en identiteit, ieder met een eigen financiële huishouding. “Technisch” gezien blijven er 2 Kerkbesturen maar met dezelfde personele samenstelling.

Voortgang uitvoering gezamenlijke agenda

Jeugdigen en jonge gezinnen (kapelaan Pascual Coello)

Helaas is er minder belangstelling voor Doopsel, 1ste H. Communie en Vormsel. Catechese op de basisschool St. Pieter vindt na schooltijd plaats (8 deelnemers). Elke maand is er een gezinsmis met kinderkoor. De groep van jeugdige misdienaars mag wel wat groter.

Kindje wiegen en Drie Koningenstoet worden druk bezocht. Dat geldt ook voor het Studentenpastoraat (internationale studenten, gelieerd aan OLV).

Om jeugdigen en jonge gezinnen meer te betrekken bij de kerk heeft de kapelaan een nieuw project in voorbereiding, een Passiespel in Maastricht op Palmzondag (inclusief een aantal voorbereidingsdagen). Er is al een forse groep van deelnemers die hopelijk verder groeit dankzij bv scouting, vormelingen en studentenpastoraat.