broeders-beyart-beeldHet Genadebeeld van Onze Lieve Vrouw “Sterre der Zee” wordt nog steeds, als vanouds, meegedragen in processies, de bidweg en tijdens alle Mariafeesten in de Grote Intocht in de Basiliek van Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming. In het verleden waren het de Broeders van de Beyart die tijdens de processie het miraculeuze beeld droegen (zie foto). In 1969 ontstond een probleem toen de broeders op Tweede Paasdag, de dag waarop de Sacramentsprocessie van de parochie van Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming wordt gehouden, niet kwamen.

Een aantal leden van de Broederschap van de Onbevlekte Ontvangenis van O.L.Vrouw “Sterre der Zee” hebben toen de plaats van de Broeders van de Beyart ingenomen. Vervolgens was een aantal bewoners van de Wolfstraat onmiddellijk bereid deze taak op te nemen. Huub Berghof, Huub Weltens, Jos van de Ven en Pie Grummer waren samen met de latere gouverneur van het Gilde, François Geuskens, zodoende de eerste dragers van de “Sterre der Zee” en de voorlopers van het Gilde. Al snel vond uitbreiding plaats en kwam Hub van Kan de gelederen versterken. Vooralsnog werd gedragen in donker kostuum, maar al snel werd besloten dat toga en rochet passender waren. Helaas was de kwaliteit van deze kleding bedroevend: bij het uitzoeken van kleding vóór elke gelegenheid werd zorgvuldig gekeken naar kaars- koffie- en theevlekken in de kleding. Inmiddels was de groep dragers uitgebreid en werd in 1976 voor de eerste keer door deze groep meegedaan aan de Heiligdomsvaart.

Naderhand werd bekend dat er gelden waren gereserveerd voor kleding van de diverse groepen die meewerkten aan deze Heiligdomsvaart. De heren Geuskens, Brouwers en Meertens probeerden toen deze gelden alsnog te verkrijgen. Inmiddels waren de dragers het eens: deze vriendschapsband moest worden omgezet in een verenigingsvorm. Na vele avonden praten was men het eens over de vorm: gekozen werd voor een Gilde. Intussen werd ook gezocht naar passende kleding. Het Genadebeeld had inmiddels een nieuwe mantel ontvangen van de bevolking van Maastricht: een mantel in de correcte kleur: de koningskleur purperrood. Deze kleur geeft tevens de verbondenheid weer met het hemelse, terwijl de kleur blauw de verbondenheid met het aardse weergeeft. Vandaar dat Onze Lieve Vrouw een blauw onderkleed dient te hebben en een rode mantel: als aardse vrouw is zij opgenomen in de hemel. Dit is dan ook duidelijk te zien op alle oosterse iconen: daar draagt Onze Lieve Vrouw altijd een blauw onderkleed met een rode mantel. Een aantal leden van het Gilde had contact opgenomen met couturiers, maar al gauw werd duidelijk dat de kosten te hoog zouden zijn. Er werd contact opgenomen met de moeder van drie dragers, mevr. van Kan, en deze zegde toe de kledij gratis te zullen vervaardigen voor het toekomstige Gilde. Een eerste model werd dan ook op zondagmorgen gedemonstreerd in de bakkerij van Jo Evers.

Dragers en Broedermeesters van de Broederschap waren het eens: de gildekleding werd goedgekeurd. Het werden beige pijen met rode scapulieren, dezelfde stof die voor de mantel was gebruikt. Enkele maanden later, bij de oprichting van het Gilde, was de kleding klaar: de kosten waren slechts ƒ 800, – voor 20 stuks! Op 20 oktober 1979 was het dan eindelijk zo ver: Huub Weltens en Huub Berghof tekenden de statuten bij notaris Wolters en de oprichting van het Gilde was een feit. Op 8 december, tijdens het Hoogfeest van Maria Onbevlekt Ontvangen ontvingen 12 dragers de medaille van het Gilde en legden de belofte van trouw af. De eerste 12 Gildebroeders waren: François Geuskens (Gouverneur), Huub Berghof (Meester), Huub Weltens (Deken), Jos van de Ven, Hub. van Kan, Jos Moerdijk, Jo Evers, Benni Passani, Jos van Kan, André van Kan, Rudy Willems en John Willems. De eerste aantekeningen die in het archief voorkomen dateren van de oprichting van het Gilde.

dragersgilde-op-boot

Elk jaar neemt het Gilde deel aan de volgende activiteiten:

 • 2 februari: Maria Lichtmis
 • 25 maart Maria: Boodschap.
 • Tweede Paasdag: Sacramentsprocessie in de parochie
 • Zaterdag na Pasen: Afsluiting Paasweek met Grote Bidweg
 • Zondag na 13 mei: Stadsprocessie
 • 15 augustus: Maria Tenhemelopneming
 • 10 oktober: Mariafeest van het Bisdom
 • 8 december: Maria Onbevlekt Ontvangen
 • Tevens ook de zeven jaarlijkse Heiligdomsvaarten in Maastricht en Susteren

Daarnaast heeft het Gilde meerdere malen deelgenomen aan diverse processie, onder andere te Wyck, Amby Scharn en Heer. Ook werd deelgenomen aan de Heiligdomsvaarten van 1976, 1983, 1990, 1997, 2004 en 2011, waarbij we in 1976, 1990 en 1997 ook deelnamen aan het klank- en lichtspel. Waterprocessies: Maasbracht 2004 en Maastricht 2009 i.v.m. 75 jaar Basiliek. Verdere processies buiten de Sacrament en Stadsprocessie:2004: Processie te Wijck, lichtprocessie Rolduc, 900 jaar Rolduc.2005: Broonk Klevarie2006: De Heeg 25 jarig jubileum, Scharn 70 jarig jubileum, Sint Anna / Lambertus.2007: H. Catherina en H.H. Petrus en Paulus te Grevenbicht, 100 jarig jubileum, Heiligdomsvaart Susteren.2008: Sacramentsprocessie in Heugem, en Wijck.2009 en 2013: tevens op 14 april 2013 naar de Zusters van Mechernich: 2013 de processie in Mariadorp-Eijsden: de “Sterre der Zee” en haar bezoek aan bejaardentehuizen: Licht en Liefde, Jubileum St. Catharina parochie te Ulestraten; Argentijnse zusters in Brunssum; Zorgcentrum Amby; Woonzorgcomplex Daalhof; Zorgcentrum Molenhof; Zorgtehuis Scharwyerveld te Malberg; Zusters Onder de Bogen; Ziekenzegening Mariadorp; Mondriaan Zorggroep locatie Vijverdal; Bejaardentehuis St. Gerlachus in Biesland; Broeders van de Beyart; Ziekenzegening Rijckholt.

Nieuwe kopie van het beeld In 1984 was het dan eindelijk zo ver: de kopie van het Genadebeeld was klaar. Het Genadebeeld, ongeveer 600 jaar oud, is verzwakt en het kerkbestuur was van mening dat het beeld niet meer de kerk uit kan. Vandaar dat een kopie werd vervaardigd die, naar de woorden van de maker, zo goed op het origineel lijkt, dat we prompt de verkeerde zouden meenemen. Helaas deugde niets van deze kopie. Niet alleen was duidelijk aan het uiterlijk te zien dat het niet de echte “Sterre der Zee” was, maar ook te voelen: het beeld was ruim 100 kg zwaarder dan het origineel! In 1985 was 14 mei een belangrijke dag: toen bracht paus Johannes Paulus II een bezoek aan Maastricht, onder meer aan de Basiliek van Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming.

Velen zullen dit bezoek herinneren als ook de dank die de Paus aan ieder Gilde-lid persoonlijk uitbracht. Op 4 april 1986 werd Mgr. ter Schure benoemd tot Ere-lid van het Dragersgilde. Maar 1986 was ook een jaar van droefenis: in september overleed een van de mede-oprichters van het Gilde, Dhr. Brouwers. In december van hetzelfde jaar overleed François Geuskens, mede-oprichter en Gouverneur. Verder kan nog worden vermeld dat we in juni 1991 met de “Sterre der Zee” op bezoek gingen in Villers-Notre-Dame ter gelegenheid van de kroning van het Onze Lieve Vrouwe beeld aldaar, getiteld “Zetel der Wijsheid”. In 1992 vierden we dat het Genadebeeld 80 jaar geleden was gekroond.

In het kader hiervan trok het Gilde met het beeld naar nagenoeg alle dekenaten van Limburg, een reis die begon op 1 februari in Roermond en eindigde op 12 juli in de St. Servaas te Maastricht. Dat betekende elk weekend een of twee maal op reis met de “Sterre der Zee”, waarvoor inmiddels een nieuwe, en nu uitstekende, kopie voorhanden was. Sinds een paar jaar bezoekt de “Sterre der Zee’, gedragen door het Dragersgilde en begeleid door de Broederschap elk jaar een tweetal bejaarden- en verzorgingstehuizen in Maastricht. Vaak kunnen de bewoners niet meer naar de kapel van de “Sterre der Zee” komen, dus brengt het Gilde het Genadebeeld voor even naar het tehuis. Het Gilde bloeit nog steeds, dank zij de devotie tot de “Sterre der Zee”, ‘Slevrouw vaan Mestreech’. Laten we de hoop uitspreken dat deze bloei blijft doorgaan en verder wordt gegeven aan jonge mannen, die net als de dragers nu, de ‘voetjes’ van de “Sterre der Zee” willen zijn.

Nieuw draagstel Op Paasmaandag 12 april 2004 tijdens de Sacramentsprocessie werd het nieuwe draagstel aan de gemeenschap aangeboden, t.g.v. het 25 jarig bestaansfeest van het Dragersgilde “Sterre der Zee”. De maker van het draagstel is Patrick Damiaens te Maaseik.

Nieuwe kleding Op 13 mei 2007, tijdens de jaarlijkse Stadsprocessie werd de nieuwe kleding voor het eerst gedragen en getoond aan de gemeenschap. Onze dank gaat uit naar de vele schenkers van giften en sponsoren van zowel het nieuwe draagstel en als de nieuwe kleding.

Verdere ANBI gegevens, zover hiervoor nog niet vermeld.

Het Dragersgilde Sterre der Zee is een  vereniging; er vindt geen beloning van personen plaats.

 • Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.
 • Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te alle tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
 • Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen twee maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van de termijn door de algemene vergadering, zijn jaarverslag uit en doet zijn jaarverslag uit over de gang van zaken binnen de vereniging en over het gevoerde beleid en legt een balans en een staat van baten en lasten met toelichting aan de vergadering over.
 • De financiële verantwoording geschied jaarlijks door een commissie van 2 leden die geen deel uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.

Lid van Verdienste: G.L. Preemen

Deken-Magister:  Pastoor Mgr. Dr. Jan Vries

Bestuur:
Gouverneur / Voorzitter: Ed Bloemen
Deken / Secretaris: Frank Bronneberg
Meester / Penningmeester: Jan van de Ven
Lid: Zjeraar Vandenboorn
Lid: Huub Dinjens.

De Gilde rekening is: Bankrelatie: IBAN : NL22INGB0005176320   BIC : INGBNL2A   t.n.v. Dragersgilde ‘Sterre der Zee’
KvK. nr. :  40 20 38 48 RSIN / fiscaal nummer :   ANBI 806541787

Secretariaat:
Frank Bronneberg
Dunantstraat 19
6164 GM Geleen
tel. 046 – 475 70 32
email bron19@ziggo.nl