2008 03 processie 034

De Broederschap van Onze Lieve Vrouw is een van de oudste broederschappen van Maastricht. De broedermeesters rekenen het zich tot een eer de Mariadevotie te bevorderen en de Sterre der Zee als erewacht te mogen begeleiden.

Bij de Franciscanen bestond al een broederschap in 1614, toen paus Paulus V haar met aflaten begunstigde. De eerste leden waren paters Minderbroeders, want in hun kerk stond van oorsprong het genadebeeld van de Sterre der Zee. Zie: de geschiedenis van het genadebeeld van de Sterre der Zee.

De huidige broederschap gaat terug op een interparochiële vereniging, die in 1714 in de St. Nicolaaskerk werd opgericht onder de titel Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen, met het doel de verering van Maria in Maastricht luister bij te zetten. Sinds het beeld van de Sterre der Zee in 1804 naar de Nicolaaskerk, en in 1837 naar de Onze Lieve Vrouwekerk is overgebracht, heeft de Maria-verering zich toegespitst op de devotie van dit genadebeeld. Hoogtepunten zijn voor de Broederschap het feest van Tweede Paasdag en het feest van Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen (8 december).

In 2014 bestond de Broederschap 300 jaar. Een verslag van dit jubileum, dat samenviel met het 600 jarig bestaan van de devotie tot het Genadebeeld van O.L. Vrouw Sterre der Zee, vindt u HIER

 

Door het jaar neemt de Broederschap deel aan de Maria-Mis van zaterdagochtend 9:30 uur en verzorgen haar lectoren daarbij de lezingen uit de Heilige Schrift. Verder neemt zij deel aan de escorte van het genadebeeld in processies, en bevordertbroederschapsdz zij de bidweg. Ook zorgt de Broederschap ervoor dat de eerste kaars bij de ‘Sterre der Zee’ iedere dag namens haar wordt aangestoken.

Secretaris van de broederschap is:
R(oland) Houben
Salvador Allendedomein 3
6229 HW Maastricht
tel. 043-3613056
e-mail: secretaris@broederschapsterrederzee.nl

De broederschap van Onze Lieve Vrouw heeft ook een Gebedskring. Deze Gebedskring is ontstaan uit een initiatief van de Broederschap, en bestaat uit mensen uit Maastricht en de wijde (Eu)regio. Voor deze gebedskring kunnen zich zowel heren als dames aanmelden.

logo-broederschap

Verslag van de verrichtingen onzer Broederschap over het jaar 2015, uitgebracht door het Bestuur, overeenkomstig het bepaalde in artikel 5, lid 2 van het Huishoudelijk Reglement van 31 augustus 2006 .

VERGADERINGEN

Het Bestuur kwam 3-maal in vergadering bijeen en wel op de dinsdag 16 juni en op de woensdagen 11 maart en 07 oktober.
In en buiten deze vergaderingen kwamen aan de orde:
• Afronding van de activiteiten rond de jubileumviering van onze Broederschap in 2014.
• Viering van de Mariafeesten: Maria Lichtmis (02 febr.), Maria Boodschap (25 mrt.), Maria Geboorte (08 sept.).
• Viering van de plechtigheden rond Pasen, Maria Tenhemelopneming (15 aug.), feest van O.L.V. Sterre der Zee
(10 okt.) en Maria Onbevlekt Ontvangen (08 dec.).
• Aanvragen bezoek met het Genadebeeld.
• Contacten met het Dragersgilde, Kerkbestuur en andere Broederschappen.
• Bepaling agendapunten voor de Algemene Vergadering (28 maart) en de Ledenvergadering (07 nov.).
• Verdieping en Mariale Spiritualiteit.
• De toekomst van de Broederschap.

Op 28 maart 2015 werd de Algemene Vergadering en op 07 november 2015 werd de Ledenvergadering gehouden.
De notulen van deze vergaderingen werden resp. worden aan de leden toegezonden.

BESTUUR.

De samenstelling van het bestuur is in 2015 niet gewijzigd. De voorzitter, Pierre Marx, was na een eerste periode van 4 jaar, aftreedbaar, maar hij stelde zich herkiesbaar en werd voor de volgende periode van 4 jaar herkozen.
Het bestuur bestond dus in 2015 uit de volgende leden:

Dhr. P.H.H. Marx, Voorzitter,
Ir. R.J.A. Daniels, Vice-voorzitter
Ir. M.H.J. Timmers, Secretaris
Drs. H.T.J.M.Theunissen, Penningmeester
Dhr. Fr.H.G.M.C. Manderveld, Commissaris
Mgr. Dr. A.M.W.J. Kurris Pastoor – Directeur. (tot 6 jan. 2016)

Het rooster van aftreden ziet er als volgt uit:

Voorzitter: najaar 2019
Secretaris: najaar 2016
Penningmeester: najaar 2018
Vice voorzitter: najaar 2018
Commissaris: voorjaar 2016

BROEDERMEESTERS.

Helaas moesten we in 2015 afscheid nemen van 2 medebroeders. 05 maart overleed, op de te jonge leeftijd van 71 jaar, Ir. Guus Wetzels. 22 september overleed op 76 jarige leeftijd Martin Bollen, na meer dan veertig jaar lid van de Broederschap te zijn geweest.
In de Ledenvergadering van 07 november werd 1 nieuw lid, Roland Houben, benoemd.

Op 31 december 2015 behoorden dus tot de kring van onze Broederschap, onder vermelding van het jaar van toetreding, de volgende 40 (leken)leden: (gem. leeftijd = 69 jaar)

1960 Joop Meertens
1970 Raymond Hommes
1974 Ing. Peter Lambriex
1976 Maarten Marres
1977 Pie Dassen (install. 15-08-77)
1978 Drs. Jan van Turnhout
1982 Hub Berghof, Drs. Fred Verhaegh
1985 Harry Jagersma, Dr. Ruud Philips
1988 Drs. Ben Teunissen
1990 Mr. Jo Ruyters
1991 Drs. Jacques Prevoo
1992 Mr. Joop Rikmenspoel
1993 Mr. Toine Huenges Wajer
1994 Roeland Schoonbrood, Drs. Maurice Verhey
1997 Harry Paping (install. Pasen 98)
1998 Maurice Joskin (install. Pasen 99)
1999 Frans Nelissen
2000 Fred Dorren
2002 Ing. Jan Duchateau
2004 Frans Manderveld, Drs. Joep Offerman
2005 Edmond Koekkelkoren
2006 Drs. Joep Pluymaekers, Ir. Marcel Timmers
2007 Ir. Rick Daniels, Mat van Lier, MMI, Pierre Marx
2010 Robert Jessen, Drs. Harry Theunissen, Mr. Luc Vosters
2011 Ing. Hans Adriaens, Drs. Paul Dovermann, Prof. Dr. Jos Schols
2012 Peter van de Loo, Mathieu Rasquin
2013 Drs. Jef Maurer
2015 Roland Houben

1994 Mgr. Frans J.M. Wiertz, bisschop van Roermond – beschermheer.
2000 Mgr. Dr. Alphons M.W.J. Kurris, pastoor-directeur.

ERELEDEN.

In de Algemene Ledenvergadering van 07 november 2015 werd, wegens zijn grote en positieve betrokkenheid bij de Broederschap, voorgesteld Mgr. Dr. A. M.W.J. Kurris te benoemen tot erelid van de Broederschap. Dit voorstel werd unaniem en onder groot applaus aangenomen.
Het College van Ereleden – met vermelding van het jaar van benoeming – was per 31 december als volgt samengesteld:

1988 Mgr. R.H.M. Maessen, pastoor-deken van Thorn;
1996 Prof. J. Stratermans, rustend docent v/h College te Maasmechelen (B);
1997 Mgr. M.J.M. Hanneman, deken van Maastricht;
2010 Mgr. Dr. H.G.M. Janssens, docent Groot Seminarie Rolduc en St. Janscentrum ’s Hertogenbosch, assistent O.L. Vrouwenbasiliek Maastricht.
2014 Prof. Dr. N.M.J.A. Dister, OFM, Missionaris in Papua en Hoogleraar aan het seminarie in Jayapura.
2015 Mgr. Dr. A. M.W.J. Kurris, pastoor van de OLV Parochie, pastoor-directeur van de Broederschap.

LECTOREN.

In de bezetting van de lectorengroep kwam in 2015 geen verandering. De lezingen tijdens de (Broederschaps) vieringen werden dus verzorgd door Frans Manderveld (Coördinator), Rick Daniels, Peter Lambriex, Frans Nelissen, Maurice Verhey, Harrie Theunissen en Luc Vosters.

PRESENTIES.

In de 49 zaterdagochtendvieringen kunnen we terugzien op een gemiddelde bezetting van 13 leden per viering, met een laagste aantal van 6 en een hoogste aantal van 23 broedermeesters.

In het verslagjaar vonden, naast de zaterdagochtend vieringen, nog diverse andere bijeenkomsten, ondermeer van processies waarbij de broederschap de Maria devotie uitdroeg, plaats.

JUBILEUMJAAR 2014.

Het merendeel van de plechtigheden en de activiteiten in het kader van het jubileumjaar vonden in 2014 plaats. Maar er waren nog enkele activiteiten die in 2015 plaats vonden. Zie per plaatse.

DIVERSE PLECHTIGHEDEN.

Octaaf van St.Gerlachus – donderdag 08 januari 2014, 19.00 uur.
10 broedermeesters waren aanwezig bij de H. Mis, opgedragen door pastoor A. Kurris met assistentie van pastoor J. Burger en kapelaan G. van Altecom. Ook 4 leden van de Broederschap Sittard/Kevelaar waren present. Na afloop van de H. Mis was er gelegenheid tot het kussen van het borstbeeld van St. Gerlachus en het traditioneel bijbehorende broodje te ontvangen. In de kapittelkamer kon daarna een kopje koffie worden genuttigd.

Maria Lichtmis – maandag 02 februari om 10.00 uur.
De inleidende gebeden en de kaarsenzegening vonden plaats in de kruisgang, waar ook de kerkgangers aanwezig waren. Na de processie, zonder Genadebeeld en met de pas gewijde kaarsen, door de kerk vond er een plechtige Latijnse Hoogmis plaats. Aan deze viering werd deelgenomen door 15 Broedermeesters. Na afloop van de H. Mis kon men de Blasiuszegen ontvangen.

Begrafenis Guus Wetzels- woensdag 11 maart
Na een ziekbed van een jaar is op 5 maart onze medebroeder Guus Wetzels overleden. Veel broedermeesters kwamen hun geliefde medebroeder de laatste eer bewijzen bij de begrafenisdienst in de OLV kerk. Vijf bestuursleden hielden de dode-wacht bij de baar. Voor de aanvang van de dienst begeleiden de broedermeesters samen met de celebranten pastoor A. Kurris en pastoor H. Janssens in een volle kerk de baar naar voren. Pastoor A. Kurris sprak een mooi requiem en de twee zonen van Guus hebben hun vader waardig herdacht. Na afloop vormden de Broedermeesters de erewacht en begeleidden Guus naar zijn begraafplaats te Heer-Maastricht. De koffietafel was in Chateau St. Gerlach.

Maria Boodschap – woensdag 25 maart, 09.30 uur.
Voor de aanvang van de Heilige Mis werd het Genadebeeld, begeleid door de “Suisse”, Broedermeesters en het Dragersgilde, naar haar plaats vooraan in de Kerk gebracht. Waarna pastoor H. Janssens de plechtige Hoogmis voorging en ook een Mariapreek hield. Bij de teruggang van de stoet door de kerk waren de kinderen van een openbare lagere school voor hun “Project” even in de kerk en keken met enige verbazing naar het geheel.

Palmzaterdag 28 maart, 09.30 uur – Palmwijding.
21! Broedermeesters begeleidden, de gelukkig weer herstelde, pastoor Kurris met ongewijde palmtakken door de kerk naar het altaar voor de gezongen Hoogmis. Het passieverhaal werd voorgelezen en na het evangelie werden de palmtakken door de pastoor gewijd.

Viering Witte Donderdag: 02 april, 18.30 uur.
De plechtige Avondmaalviering met Handwassing werd in onze Basiliek opgedragen door Mgr. Dr. A. Janssens als hoofdcelebrant en met assistentie van pater Franciscus (Opus Dei). De Handwassing voor 10 parochianen werd verricht door de pastoor Janssens. Daarna werden het orgel (luiken dicht) en de bellen het zwijgen opgelegd. Tot Pasen zullen de kleppers worden gebruikt. Samen met de Broederschap van de H. Jozef begeleidden de 15 Broedermeesters, na de H. Mis, het Allerheiligste in processie door de kerk naar de kapel van het oud altaar. Hier vond vervolgens tot 21.00u de aanbidding plaats.

Viering Paasmaandag,: 06 april, 10 uur;
Nadat de heren geestelijken door de broederschappen OLV en St. Jozef, met verkennersgroep, en het Dragersgilde afgehaald waren bij de pastorie werd in een volle Basiliek de Pontificale Hoogmis opgedragen door onze bisschop Mgr. Frans Wiertz, met assistentie van Mgr. Dr. A. Kurris, Mgr. Dr. H. Janssens en diaken Dr. R. de la Haye. De 20 Broedermeesters, met mantels, namen plaats achter op het priesterkoor. Tijdens de dienst werd een nieuw lid van het Dragersgilde geïnstalleerd. De bisschop sprak in zijn preek over de zware grafsteen, die na het weghalen leven en dood in elkaar laat overvloeien, wat de werkelijke boodschap van Pasen is.
Na afloop van de dienst volgde de traditionele (erg frisse) processie met de harmonie St. Jozef door de binnenstad
Daarna werd een kopje koffie en een glaasje wijn genuttigd in de Slevrouwekamer. De voorzitter verwelkomde naast Bisschop Fr. Wierts en pastoor A. Kurris de aanwezige leden van het Dragersgilde en van de broederschap van het Zwart kruis. Pastoor Kurris bedankte iedereen voor de belangstelling bij zijn ziekte.

Viering slotplechtigheid Paasoctaaf: zaterdag 11 april, 09.30uur.
Mgr. A. Kurris, 12 leden van de Broederschap, 9 leden van het Dragersgilde en 2 misdienaars begeleidden het Genadebeeld naar voren. De H. Mis werd ondersteund met orgelmuziek. Na afloop werd het Mariabeeld door de kerk weer terug geleid.

Stadsprocessie, zondag 17 mei, 10.00 uur.
Tegen 09.15u vertrok het Genadebeeld samen met de Broederschap en het Dragersgilde richting de St. Servaasbasiliek. De 21 Broedermeesters namen als een van de eerste plaats in de drie (erg krap) voor hun gereserveerde plaatsen. Veel wereldlijke en militaire autoriteiten waren present. Ook waren nog enkele Broedermeesters in hun andere hoedanigheid aanwezig. De H. Mis werd opgedragen door Mgr. Fr. Wiertz met o.a. deken M. Hanneman, pastoor A. Kurris en kapelaan R. van Attekum als concelebranten. Deken Hanneman verwelkomde alle groeperingen apart en Bisschop Wiertz hield de predicatie. Daarin gaf hij aan dat de toekomst van de kerk niet somber is, er is een wereldwijde groei en er zijn altijd golfbewegingen.
Na afloop van de H. Mis werd de processie, met het gerestaureerde baldakijn, opgesteld. Na de gebruikelijke wachttijd vertrokken we met redelijk mooi weer en onder grote belangstelling in processie door de stad richting OLV Basiliek. Hier vond de afsluiting plaats, met onder tromgeroffel, de zegen van het Allerheiligste. Enkele Broedermeesters zijn hierna nog naar de Kanunnikenkelder gegaan voor een kopje koffie en een pilsje.

Eerste H. Mis van Herman Schaepman Broederschapsmis, zondag 31 mei, 09.30 uur .
In een stoet met de geestelijkheid, het kerkbestuur, de Broederschap en het Dragersgilde werd Herman Schaepman bij zijn ouderlijke woning afgehaald en naar de OLV kerk begeleid. In de overvolle kerk droeg Herman zijn eerste H. Mis op en hield hij ook de preek. Na afloop van de H. Mis was er een druk bezochte receptie in de pandtuin.

Zondag 28 juni, processie St. Pieter.
Na de H. Mis van 10.00u vertrok om ca. 11.30u de processie onder een onbewolkte hemel van “St. Pieter boven” naar “St. Pieter onder”. Er was één rustaltaar bij Den Deken. Na afloop van de processie vond op het plein de afsluitende ceremonie plaats. Daarna kon een drankje worden genuttigd, dat vanwege het warme weer erg welkom was.

Viering Maria “kroedwusj”, zaterdag 15 augustus.
Nadat de heren geestelijken afgehaald waren van de pastorie vond in de volle Basiliek de viering plaats van Maria Tenhemelopneming. De Pontificale Hoogmis werd opgedragen door Mgr. Fr. Wiertz met assistentie van o.a. deken Hanneman, pastoor Kurris, pastoor Janssens, pater Nico Dister, kapelaan Eugène Dassen, pater Nicolaas Devynck (Zevenkerken). Het geheel werd opgeluisterd door orgelmuziek, het zangkoor en een zangeres. De bisschop haakte in zijn preek in op teksten uit de bijbel. Het is belangrijk om teksten uit de H. Schrift te lezen en te herlezen.
Na afloop konden de parochianen een Slevrouwetuurtsje nuttigen in de kruisgang. Tevens gaf Chrit Rousseau daar (erg rumoerig) uitleg over zijn twee schilderen van de torens. Op de genummerde zeefdrukken kon worden ingetekend. De Broedermeesters en hun gasten hebben van het tuurtsje genoten in de broederschapkamer. Waarna ook nog een glaasje wijn genuttigd werd.
Na afloop hebben een aantal broedermeesters met hun ega’s genoten van prima lunch in Au Coin des Bons Enfants.

Zondag 6 september, Processie te Wijck.
Op zondag 6 september heeft de Broederschap deelgenomen aan de processie te Wijck. Tegen 11.15u vertrok de processie onder matige belangstelling met een twintigtal groepen. De afsluitingsplechtigheid was om ongeveer 13. 00u. De organisatie vond het bijzonder teleurstellend, dat de broederschap met zo weinigen aanwezig was.

Viering “Maria Geboorte” – dinsdag 8 september, 09.30 uur.
De Latijnse Hoogmis werd opgedragen door pastoor A. Kurris, daarbij geassisteerd door pastoor H. Janssens en diaken R. de la Haye. 11 Broedermeesters begeleidden de heren geestelijken naar voren.

Uitvaart Martin Bollen maandag 28 september.
15 Broedermeesters waren aanwezig bij de uitvaart van onze medebroeder Martin Bollen en vijf bestuursleden hielden de dode wacht. De waardige afscheidsdienst werd geleid door Deken M. Hanneman, ondersteund door de kinderen en kleinkinderen en muzikaal begeleid door Scola Gregoriana.
Na afloop van de dienst werd de overledene naar zijn laatste rustplaats begeleid. De koffietafel was vervolgens in Chateau Neercanne.

Bezoek aan de Beyart, vrijdag 2 oktober.
Bij gelegenheid van het 175 jarig bestaan van de Beyart hebben een viertal leden van de Broederschap met het Dragersgilde in de Beyart deelgenomen aan de H. Mis van 10.30 u. Na de H. Mis is het Genadebeeld begeleid naar diverse interne afdelingen. En daarna naar de kapel gebracht waar de bewoners de gelegenheid kregen een moment van stilte in acht te nemen. Na afloop van de plechtigheden ontving iedere deelnemer een herdenkingsprentje.

Bisdom Mariafeest – zaterdag 10 oktober, 10.00 uur.
De Plechtige Hoogmis werd in een redelijk volle kerk voorgegaan door Mgr. Dr. A. Kurris geassisteerd door o.a. pastoor Janssens, en ons erelid pater Dr. N. Dister. De broedermeesters, het Dragersgilde met het genadebeeld, de misdienaars, de leden van het kerkbestuur en de Suisse begeleidden de heren geestelijken door de kerk naar voren. N. Dister benadrukte in zijn preek nog eens de rol van Maria als schakel tussen God en de mensen: “doe maar wat hij zegt”.
Na afloop gingen we met zijn allen en enkele geestelijken naar de Broederschapskamer voor koffie met vlaai èn een glaasje wijn.

Dinsdag 8 december, Maria Onbevlekt Ontvangen, 09.30 uur.
Om 09.30 u werd de plechtige H. Mis opgedragen door pastoor A. Kurris, met assistentie van pastoor H. Janssens
en diaken R. de la Haye. Er waren 29 broedermeesters aanwezig en de plechtigheid werd begeleid door
orgelmuziek en solozang.
Er woonden redelijk veel kerkgangers, waaronder Ruud Philips, de plechtigheid bij. Na afloop gingen de
Broedermeesters, hun echtgenoten en enige gasten voor de koffie, een broodje en een bescheiden glaasje wijn
naar de Broederschapskamer.

Dinsdag 8 december, 301ste verjaardag van de Broederschap, 18.30 uur
De plechtige H. Mis, speciaal voor de Broederschap, werd opgedragen door pastoor A. Kurris. Alléén omdat pastoor H. Janssens plotseling verhinderd was. Er waren, begrijpelijk, weinig parochianen.
Tijdens de dienst werd de Broederschaps-medaille door pastoor Kurris gezegend en werd Roland Houben door de voorzitter als nieuw lid van de Broederschap geïnaugureerd.
Na afloop vond voor de Broedermeesters het jaarlijkse souper in de Broederschapskamer plaats. Het souper was weer goed en de onderlinge sfeer was prima. Zoals gebruikelijk hield het nieuw lid van de Broederschap, Roland Houben, zijn intrede speech. De dames hadden een apart etentje in restaurant Derlon. Pastoor Kurris, pastoor Janssens, Pierre Marx en Frans Manderveld zijn een kijkje gaan nemen en kwamen terug met de boodschap dat het ook bij de dames zeer gezellig was.

Legendetocht, zaterdag 12 december
Om 17.00u vertrokken pastoor Kurris, pastoor Janssens, acht leden van de Broederschap OLV, enige leden van de Broederschap St. Jozef, het Genadebeeld met het Dragersgilde en begeleidt door de Harmonie St. Walburga voor een Legendetocht langs de bidwegroute. Op 3 rustplaatsen werd een Maria legende voorgelezen. Het verkeer stoorde erg, het was in de Bredestraat erg onrustig en waren jammer genoeg weinig legendetocht deelnemers.

OVERIGE MEMORABELE ACTIVITEITEN.

Na de Hoogmis van 11.00 uur, was op donderdag 1 januari de Nieuwjaarsreceptie in de pastorie, waarbij enkele leden van de Broederschap acte de présence gaven.

De traditionele “mosselavond”, ging ook dit jaar niet door.

Rome reis, vrijdag 13 februari – vrijdag 20 februari.
Alhoewel de Rome-reis in 2015 heeft plaats gevonden, was het één van de hoogtepunten van het jubileumjaar 2014 en kon als de afsluiting van de festiviteiten worden beschouwd.
De meeste Rome-gangers reisde per touringcar en 4 leden zijn met het vliegtuig naar Rome vertrokken. De organisatie had voor een prachtig programma gezorgd.
De eerste dag in Rome werd begonnen met de H. Mis in Santa Maria dell’Anima, de kerk waar de enige Nederlandse paus, Adriaan VI, zijn graf heeft. In de lange stoet van geestelijkheid waren o.a. aanwezig Antoine Bodar en de Maastrichtse, in Rome studerende, priester Eugène Dassen. De H. Mis werd ook gevolgd door prins Jaime de Bourbon, de Nederlandse ambassadeur bij de H. Stoel. ’s Middags was een rondleiding in villa Borghese.
De tweede dag begon om 08.00 u met een H. Mis in de grotten onder de St. Pieter bij het altaar van St. Petrus, opgedragen door Mgr. Fr. Wierts, die inmiddels ook in Rome was. Het was maar goed dat de dienst redelijk vroeg aanving, want om de St. Pieter binnen te geraken word je tegenwoordig uitgebreid gecontroleerd. Nu was de rij nog redelijk kort, maar om 10 u stond er een lange rij wachtende rond het hele St. Pieterplein. Na de H. Mis vond een rondleiding in de Catacomben van Domitilla plaats. ’s Middags waren we te gast bij de Nederlandse ambassade bij de H. Stoel, Het gezelschap werd ontvangen door Jaime de Bourbon, die uitgebreid uitleg gaf over zijn werkzaamheden als ambassadeur.
De volgende dag werd gestart met de H. Mis in de Basiliek Sint Jan van Lateranen. Dit is de kathedraal, waar in vroegere tijden de paus zetelde en nu nog altijd de kerk is van de bisschop van Rome. ’s Middags stond een rondrit, onder leiding van een Nederlandse gids, op het programma.
Woensdag 17 februari, de laatste dag van het verblijf in Rome, waren we om 10.00 u aanwezig op het zonnige en drukke St. Pieterplein voor de algemene audiëntie van Paus Franciscus. We hadden gereserveerde plaatsen vlak bij de zetel waar de paus, na een rondrit over het plein, plaats nam. De Broederschap werd door de spreker aangekondigd en Pierre Marx en Antoine Huenges Wajer werden in de gelegenheid gesteld de Paus persoonlijk een hand te mogen geven. Daarbij ontvingen zij tevens een rozenkrans. ’s Middags was een rondleiding door de Scavi en door de St. Pieter.

Iedere deelnemer was vol lof over de reis. De organisatoren, Antoine Huenges Wajer, Hans Adriaens en Jacques Prevoo verdienen een grote pluim voor de geweldige Rome-reis die zij hadden samengesteld.

Filmavond 27 maart, 19.30 u.
Ca. 75 mensen waren geïnteresseerd in de door Jos van Bergen gemaakte mooie film over de activiteiten die samenhingen met 600 jaar Sterre der Zee en 300 jaar Broederschap. De film werd vertoond in de parochiezaal en werd op een aardige wijze ingeleid door Robert Jessen. Na afloop kon men inschrijven voor de film op een stick, waar velen gebruik van maakten.

Al eerder was bekend, dat pastoor Mgr. Dr. A. Kurris in 2015 met emeritaat zou gaan. Half december werd bekend dat per 06 januari 2016 Mgr. Dr. J. Vries de nieuwe pastoor van de OLV Parochie (en van de parochie St. Pieter) zal worden.

Maastricht, maart 2016- vastgesteld in de Algemene vergadering van 19 maart 2016

Namens het bestuur,
Ir. M.H.J. Timmers, secretaris